„ВИKTОРИЈА ШПЕД“ д.о.о. од Скопје главно се бави со дејноста - царинско посредување, но исто така се бави и со други дејности како: организација на транспорт по копнен, воздушен и поморски пат, како и сите пропратни работи околу прием и отпрема на стока, складиштење , дистрибуција и друго